KAPITALMARKNADERNA BY EVERBERG

Vi erbjuder olika rådgivningstjänster inom kapitalmarknaden (transaktioner och handel med värdepapper, motiveringsprogram för personalen, bolagsstyrning, öppenhet i förbindelserna med aktieägare i offentligt ägda bolag).
Bland våra tjänster finns strategiska rådgivningstjänster. Vi förklarar hur emitenttens informationspolitiken ska se ut. Vi använder både rättsliga regler och vår intuition, som utvecklats tack våra fleråriga erfarenheter i samarbete med börsnoterade företag.
Vi utvecklar vår vetenskap pågående strategiska riktlinjer av tillsynsmyndigheter och nuvarande marknadspraxis.
Våra rådgivare har förberett många optimeringsplaner och är författare till flera innovativa publikationer och den första praktiska kommentaren till obligationsrätten.
obligationer, emission, emittent, obligationsinnehavare, Finansinspektionen, offentligt ägda bolag, informationsplikt, slutna investeringsfonder, optimering, MAR, investerare, finansiella instrument, aktier, värdepapper, utdelning, Stockholmsbörsen, nystarter, New Connect, Catalyst, emissionsprospekt, IPO, emission av skuldförbindelser, mäklarhuset, börsen, konfidentiell information, rapport, aktieägare