Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej, której administratorem jest Radca Prawny Grzegorz Wanio, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio (dalej „Kancelaria”).


Niniejsza Polityka Prywatności jest adresowana do wszystkich osób, które odwiedzają stronę Kancelarii lub kontaktują się z Administratorem Danych Osobowych (przez formularz kontaktowy lub wypełniają ankietę rekrutacyjną dla kandydatów) (dalej: „Użytkownicy”). Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Kancelarii. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”. 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Radca Prawny Grzegorz Wanio, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio, NIP: 5512122714, REGON: 021133986.

Kontakt z Administratorem

W zakresie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Kancelarii: Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@everberg.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w kilku lub wszystkich następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. w celu udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom;
 2. w celu nawiązania współpracy z Użytkownikiem lub z pracodawcą/podmiotem, którego reprezentuje Użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej;
 3. w celu realizacji procesu rekrutacji:
  • w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy lub ewentualnie w innych właściwych aktach prawnych. W przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku chęci zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody dodatkowe dane osobowe wskazane przez Użytkownika w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w tym m.in. wizerunek, zainteresowania, historia doświadczenia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
  • za odrębną zgodą Użytkownika będziemy przetwarzać jego dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 4. w celu udostępniania treści gromadzonych przez Kancelarię. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozpowszechnianiu naszych treści;
 5. w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 6. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi logistyczne, prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Administrator może udostępnić dane osobowe jedynie podmiotom, z którymi posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać te dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
 2. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
 4. Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.